نقد فیلم های «سوته دلان»، «حاجی واشنگتن»، «مادر» و «دلشدگان»

متون مورد نقد و بررسی در این رساله، چهار فیلم­نامۀ «علی حاتمی»، با نام­های «سوته دلان»، «حاجی واشنگتن»، «مادر» و «دلشدگان» است. فیلم­نامه­نویسی امروزه یکی از بخش­های ادبیات به شمار می­رود؛ یک شقّ کاملاً مستقل ادبی، که مبنای آن نمایشنامه­نویسی است. مهمترین ویژگی   فیلم­نامه، ویژگی روایی و داستانی آن است که جوهرۀ اولیۀ اغلب فیلم­ها … ادامه خواندن نقد فیلم های «سوته دلان»، «حاجی واشنگتن»، «مادر» و «دلشدگان»